THE ROSARY

ENGLISH

THE ROSARY OF THE SIX KOWTOWS

 – to bring Light to the world and to pray for the Church –

(Revealed to a member of

the Disciples of the Body and Blood of Christ)

In the beginning was the Word,

and the Word was with God,

and the Word was God.

He was in the beginning with God.

All things came to be through him,

and without him nothing came to be.

What came to be through him was life,

and this life was the light of the human race;

 the light shines in the darkness,

and the darkness has not overcome it (John 1:1-5).

Make the Sign of the Cross

Fatima Angel Prayer: Most Holy Trinity – Father, Son and Holy Spirit – I adore Thee profoundly. I offer Thee the most precious Body, Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages, sacrileges, and indifferences whereby He is offended. And through the infinite merits of His Most Sacred Heart and the Immaculate Heart of Mary, I beg of Thee the conversion of poor sinners.

 • Apostles’ Creed
 • Our Father
 • Hail Mary
 • Glory Be

Holy Spirit Prayer: Come, Holy Spirit, fill the hearts of Your faithful and enkindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and they shall be created. And You shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who did instruct the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us in the same Spirit to be truly wise, and ever to rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen.

Fatima Eucharistic Prayer: Most Holy Trinity, I adore You! My God, my God, I love You in the Most Blessed Sacrament.

First Kowtow

Offer personal prayer to God the Father, say “Totus Tuus” (“All Yours”)

Fatima Pardon Prayer: My God, I believe, I adore, I hope, and I love You! I beg pardon of You for those who do not believe, do not adore, do not hope and do not love You! [3 times]

Inspired Prayer: I beg You, Lord, for the increase, perseverance, and sanctification of all priests, religious and seminarians.

 • Our Father
 • Hail Mary [6 times]
 • Glory Be

Second Kowtow

Offer personal prayer to Jesus Christ, say “Totus Tuus”

Fatima Pardon Prayer: My God, I believe, I adore, I hope, and I love You! I beg pardon of You for those who do not believe, do not adore, do not hope and do not love You! [3 times]

Inspired Prayer: I beg You, Lord, for the increase, perseverance, and sanctification of all priests, religious and seminarians.

 • Our Father
 • Hail Mary [6 times]
 • Glory Be

Third Kowtow

Offer personal prayer to the Holy Spirit, say “Totus Tuus”

Fatima Pardon Prayer: My God, I believe, I adore, I hope, and I love You! I beg pardon of You for those who do not believe, do not adore, do not hope and do not love You! [3 times]

Inspired Prayer: I beg You, Lord, for the increase, perseverance, and sanctification of all priests, religious and seminarians.

 • Our Father
 • Hail Mary [6 times]
 • Glory Be

Fourth Kowtow

Offer personal prayer to the Body and Blood of Christ, say “Totus Tuus”

Fatima Pardon Prayer: My God, I believe, I adore, I hope, and I love You! I beg pardon of You for those who do not believe, do not adore, do not hope and do not love You! [3 times]

Inspired Prayer: I beg You, Lord, for the increase, perseverance, and sanctification of all priests, religious and seminarians.

 • Our Father
 • Hail Mary [6 times]
 • Glory Be 

Fifth Kowtow

Offer personal prayer to the Five Holy Wounds of Jesus, say “Totus Tuus”

Fatima Pardon Prayer: My God, I believe, I adore, I hope, and I love You! I beg pardon of You for those who do not believe, do not adore, do not hope and do not love You! [3 times]

Inspired Prayer: I beg You, Lord, for the increase, perseverance, and sanctification of all priests, religious and seminarians.

 • Our Father
 • Hail Mary [6 times]
 • Glory Be 

Sixth Kowtow

Offer personal prayer to the Immaculate Heart of Blessed Mother Mary, say “Totus Tuus”

Fatima Pardon Prayer: My God, I believe, I adore, I hope, and I love You! I beg pardon of You for those who do not believe, do not adore, do not hope and do not love You! [3 times]

Inspired Prayer: I beg You, Lord, for the increase, perseverance, and sanctification of all priests, religious and seminarians.

 • Our Father
 • Hail Mary [6 times]
 • Glory Be

Conclusion

Offer a prayer to the Most Holy Trinity, the Blessed Virgin Mary, and all the saints and angels: St. Joseph and all saints, all archangels, angels and guardian angels.

Fatima Sacrifice Prayer: O my Jesus, it is for love of You and in reparation for the offenses committed against the Immaculate Heart of Mary and for the conversion of poor sinners.

Revelation 7:10, 12

Say this:

Salvation belongs to our God who sits upon the throne, and to the Lamb!

Amen! Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God for ever and ever! Amen.

Tiếng Việt

TRÀNG HẠT SÁU LẠY

~ Mang Ánh Sáng đến thế giới và cầu nguyện cho Giáo Hội ~

(Mạc khải cho một thành viên của Nhóm Mình Máu Thánh Chúa Kitô)

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Ngài vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Ngài,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành
4 ở nơi Ngài là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
(Thánh Gioan 1:1-5)

Kinh thờ lạy Mình Thánh Chúa: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh – Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần – Con thờ lạy Ngài cách sâu thẳm. Con xin dâng lên Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính cực trọng của Chúa Giêsu Kitô, đang hiện diện trong các Nhà Tạm trên toàn thế giới; để đền bù cho những thờ ơ, lạnh nhạt và xúc phạm mà Chúa bị tổn thương. Và thông qua những công đức vô cùng của Trái tim Cực Thánh Chúa và Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria, con nài xin Chúa và Mẹ ban ơn trở lại cho những tội nhân đáng thương.

 • Kinh Tin Kính
 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh

Kinh cầu Đức Chúa Thánh Thần: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến để lấp đầy trái tim những người trung thành với Chúa và đốt lên trong họ ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin gởi Thần Khí Chúa đến để họ được tái sinh. Xin Chúa đổi mới bộ mặt trái đất.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng đã hướng dẫn trái tim của những người tín trung bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Xin ban cho chúng con cùng một Thần Khí; để được khôn ngoan và luôn hân hoan trong sự chúc lành của Ngài. Chúng con cầu xin, nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kinh Thánh Thể Fatima: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con tôn thờ Chúa! Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể cực trọng.

LẠY THỨ NHẤT

Dâng lời nguyện lên Thiên Chúa Cha. Mọi người thưa: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

Kinh Xin Ân Xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa. Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng, không thờ lạy, không hy vọng và không yêu mến Chúa!

Kinh Cầu Cho Hàng Giáo Sĩ Và Tu Sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ. Và xin Chúa thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng (6 lần)
 • Kinh Sáng Danh

LẠY THỨ HAI

Cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô. Mọi người thưa: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

Kinh Xin Ân Xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa. Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng, không thờ lạy, không hy vọng và không yêu mến Chúa!

Kinh Cầu Cho Hàng Giáo Sĩ Và Tu Sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ. Và xin Chúa thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng (6 lần)
 • Kinh Sáng Danh

LẠY THỨ BA

Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.Mọi người thưa: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

Kinh Xin Ân Xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa. Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng, không thờ lạy, không hy vọng và không yêu mến Chúa!

Kinh Cầu Cho Hàng Giáo Sĩ Và Tu Sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ. Và xin Chúa thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng (6 lần)
 • Kinh Sáng Danh

LẠY THỨ TƯ

Cầu nguyện với Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Mọi người thưa: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Mình và Máu Thánh Chúa].

Kinh Xin Ân Xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa. Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng, không thờ lạy, không hy vọng và không yêu mến Chúa!

Kinh Cầu Cho Hàng Giáo Sĩ Và Tu Sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ. Và xin Chúa thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng (6 lần)
 • Kinh Sáng Danh

LẠY THỨ NĂM

Cầu nguyện với Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu. Mọi người thưa: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Năm Dấu Thánh Chúa].

Kinh Xin Ân Xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa. Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng, không thờ lạy, không hy vọng và không yêu mến Chúa!

Kinh Cầu Cho Hàng Giáo Sĩ Và Tu Sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ. Và xin Chúa thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng (6 lần)
 • Kinh Sáng Danh

LẠY THỨ SÁU

Nhờ lời cầu nguyện của Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria. Mọi người thưa:“Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Mẹ].

Kinh Xin Ân Xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa. Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin tưởng, không thờ lạy, không hy vọng và không yêu mến Chúa!

Kinh Cầu Cho Hàng Giáo Sĩ Và Tu Sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm nhiều người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ. Và xin Chúa thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng (6 lần)
 • Kinh Sáng Danh

Phần kết luận: Hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thiên Thần và các Thánh, các Tổng Lãnh Thiên Thần, Thiên Thần và Thiên Thần Bản Mệnh.

Kinh cầu cho kẻ có tội: Lạy Chúa Giêsu, vì tình thương của Chúa và để phạt tạ cho những xúc phạm vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria và cho việc trở lại của các tội nhân đáng thương.

Khải Huyền 7:10, 12: Họ lớn tiếng tung hô: “Kính lạy Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” “Amen! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời  tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! Amen!”

SPANISH

El ROSARIO DE LAS SEIS POSTRACIONES

~ Traer la Luz al Mundo ~

(Revelado a un miembro de los Discípulos del Cuerpo y Sangre de Jesucristo)

En el principio ya era la Palabra, y aquel que es la Palabra era Dios, En el principio era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él; y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece; más las tinieblas no lo comprendieron. (Juan 1: 1-5)

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

Oración del Ángel de Fátima: Santísima Trinidad − Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María te pido la conversión de los pobres pecadores. 

 • El Credo de los Apóstoles
 • Padre Nuestro
 • Avemaría
 • Gloria

Oración al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra.

Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo; concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Oración Eucarística de Fátima: ¡Santísima Trinidad, Os adoro! Dios mío, Dios mío, Os amo en el Santísimo Sacramento.

LA PRIMERA POSTRACION

(EL PRIMER KOWTOW)

Oh Dios, te amo, te alabo, te honro, te adoro y te doy gracias por:

Se ofrece una oración personal a Dios Padre, al final de su oración diga “Totus Tuus” que quiere decir “Todo Tuyo.”

Oración del Perdón de Fátima: ¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman! (3 veces)

Jaculatoria: Yo te pido, Señor, por el incremento, la perseverancia, y santificación de los sacerdotes, religiosos y seminaristas. 

 • Padre Nuestro
 • Avemaría (6 veces)
 • Gloria

LA SEGUNDA POSTRACION

(EL SEGUNDO KOWTOW)

Oh Jesús, te amo, te alabo, te honro, te adoro y te doy gracias por:

Se ofrece una oración personal a Jesús, al final diga “Totus Tuus”.

Oración del Perdón de Fátima: ¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman! (3 veces)

Jaculatoria: Yo te pido, Señor, por el incremento, la perseverancia, y santificación de los sacerdotes, religiosos y seminaristas. 

 • Padre Nuestro
 • Avemaría (6 veces)
 • Gloria

LA TERCERA POSTRACION

(EL TERCER KOWTOW)

Oh Espíritu Santo, te amo, te alabo, te honro, te adoro y te doy gracias por:

Se ofrece una oración personal al Espíritu Santo, al final diga “Totus Tuus”.

Oración del Perdón de Fátima: ¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman! (3 veces)

Jaculatoria: Yo te pido, Señor, por el incremento, la perseverancia, y santificación de los sacerdotes, religiosos y seminaristas. 

 • Padre Nuestro
 • Avemaría (6 veces)
 • Gloria

LA CUARTA POSTRACION

(EL CUARTO KOWTOW)

Oh Cuerpo y Sangre de Jesús, te amo, te alabo, te honro, te adoro y te doy gracias por:

Se ofrece una oración personal al Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, al final diga “Totus Tuus”.

Oración del Perdón de Fátima: ¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman! (3 veces)

Jaculatoria: Yo te pido, Señor, por el incremento, la perseverancia, y santificación de los sacerdotes, religiosos y seminaristas. 

 • Padre Nuestro
 • Avemaría (6 veces)
 • Gloria

LA QUINTA POSTRACION

(EL QUINTO KOWTOW)

Oh Cinco Santas Llagas de Jesús, te amo, te alabo, te honro, te adoro y te doy gracias por:

Se ofrece una oración personal a las Cinco Santas Llagas de Jesús, al final se dice “Totus Tuus”.

Oración del Perdón de Fátima: ¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman! (3 veces)

Jaculatoria: Yo te pido, Señor, por el incremento, la perseverancia, y santificación de los sacerdotes, religiosos y seminaristas.

 • Padre Nuestro
 • Avemaría (6 veces)
 • Gloria

LA SEXTA POSTRACION

(EL SEXTO KOWTOW)

Oh Inmaculado Corazón de María y Tu triunfo, te amo, te alabo, te honro, te adoro y te doy gracias por:

Se ofrece una oración personal al Inmaculado Corazón de María y Su triunfo, al final se dice “Totus Tuus”.

Oración del Perdón de Fátima: ¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman! (3 veces)

Jaculatoria: Yo te pido, Señor, por el incremento, la perseverancia, y santificación de los sacerdotes, religiosos y seminaristas.

 • Padre Nuestro
 • Avemaría (3 veces)
 • Gloria

CONCLUSIÓN: Ofrezca una oración a San José, a los tres Arcángeles: San Miguel, San Gabriel, San Rafael y todos los arcángeles; los ángeles de la guarda, todos los demás ángeles y todos los santos; para pedir su intercesión a través de las Seis Postraciones (Kowtows).

ORACIÓN DE SACRIFICIO DE FÁTIMA: Oh Jesús mío, es por tu amor, en reparación de las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los pobres pecadores. Amén.

ORACION FINAL: (Apocalipsis 7:10, 12) Y en voz alta cantaban: “Gloria a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero que nos salvó.” Diciendo: “Amén: bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios por todos los siglos de los siglos: Amén.”

FRENCH

LE ROSAIRE DES SIX KOWTOWS (PROSTERNATIONS)

– Pour répandre la Lumière au monde et prier pour l’Église –

(Révélé à un des membres Disciples du Corps et du Sang du Christ)

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. (Saint Jean 1:1-5)

La prière de l’Ange: Ô Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore profondément. Je Vous offre le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels Il est offensé. Par les mérites infinis du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, je demande la conversion des pauvres pécheurs.

 •            Je crois en Dieu
 •            Notre Père
 •            Je vous salue Marie
 •            Gloire au Père

Prière à l’Esprit Saint: Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie Ton Esprit et ils seront créés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui avez instruit le cœur des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, accordez-nous dans le même Esprit d’être vraiment sages et de nous réjouir toujours de sa consolation. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

La Prière Eucharistique: Très Sainte Trinité, je t’adore ! Mon Dieu, mon Dieu, je T’aime dans le Très Saint Sacrement.

Première Kowtow

Offrez une prière personnelle à Dieu le Père; à la fin, dites “Totus Tuus” (signifiant “Tout à vous”)

La Prière du Pardon: Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je T’aime! Je demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n’adorent pas, n’espèrent pas et ne T’aiment pas! (3 fois)

Prière inspirée: Je t’en supplie, Seigneur, pour l’accroissement, la persévérance et la sanctification de tous les prêtres, religieux et séminaristes.

 • Notre Père
 • Je vous salue Marie (6 fois)
 • Gloire au Père

Deuxième Kowtow

Offrez une prière personnelle à Jésus-Christ; à la fin, dites “Totus Tuus” (signifiant “Tout à vous”)

La Prière du Pardon: Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je T’aime! Je demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n’adorent pas, n’espèrent pas et ne T’aiment pas! (3 fois)

Prière inspirée: Je t’en supplie, Seigneur, pour l’accroissement, la persévérance et la sanctification de tous les prêtres, religieux et séminaristes.

 • Notre Père
 • Je vous salue Marie (6 fois)
 • Gloire au Père

Troisième Kowtow

Offrez une prière personnelle au Saint-Esprit; à la fin, dites “Totus Tuus” (signifiant “Tout à vous”)

La Prière du Pardon: Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je T’aime! Je demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n’adorent pas, n’espèrent pas et ne T’aiment pas! (3 fois)

Prière inspirée: Je t’en supplie, Seigneur, pour l’accroissement, la persévérance et la sanctification de tous les prêtres, religieux et séminaristes.

 • Notre Père
 • Je vous salue Marie (6 fois)
 • Gloire au Père

Quatrième Kowtow

Offrez une prière personnelle au Corps et au Sang du Christ; à la fin, dites “Totus Tuus” (signifiant “Tout à vous”)

La Prière du Pardon: Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je T’aime! Je demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n’adorent pas, n’espèrent pas et ne T’aiment pas! (3 fois)

Prière inspirée: Je t’en supplie, Seigneur, pour l’accroissement, la persévérance et la sanctification de tous les prêtres, religieux et séminaristes.

 • Notre Père
 • Je vous salue Marie (6 fois)
 • Gloire au Père

Cinquième Kowtow

Offrez une prière personnelle aux Cinq Saintes Plaies de Jésus; à la fin, dites “Totus Tuus” (signifiant “Tout à vous”)

La Prière du Pardon: Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je T’aime! Je demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n’adorent pas, n’espèrent pas et ne T’aiment pas! (3 fois)

Prière inspirée: Je t’en supplie, Seigneur, pour l’accroissement, la persévérance et la sanctification de tous les prêtres, religieux et séminaristes.

 • Notre Père
 • Je vous salue Marie (6 fois)
 • Gloire au Père

Sixième Kowtow

Offrez une prière personnelle au Cœur Immaculé de la Bienheureuse Mère Marie; à la fin, dites “Totus Tuus” (signifiant “Tout à vous”)

La Prière du Pardon: Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je T’aime! Je demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n’adorent pas, n’espèrent pas et ne T’aiment pas! (3 fois)

Prière inspirée: Je t’en supplie, Seigneur, pour l’accroissement, la persévérance et la sanctification de tous les prêtres, religieux et séminaristes.

 • Notre Père
 • Je vous salue Marie (6 fois)
 • Gloire au Père

Conclusion:

La prière du Sacrifice: Ô Jésus, c’est pour l’amour de Vous, en réparation des offenses commises contre le Cœur Immaculé de Marie, et pour la conversion des pauvres pécheurs [que je fais cela]!

Apocalypse de Saint Jean 7:10, 12

Dites: Et ils criaient d’une voix forte, disant: “Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône, et a l’Agneau!”

“Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de gràces, l’honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, pour les siècles des siècles!”

Priez Saint Joseph, les Archanges, les Anges Gardiens, les Anges et les Saints pour leur intercession avec les Six Kowtows.

PORTUGUESE

O ROSÁRIO DOS SEIS KOWTOWS

  – Trazer Luz ao mundo e rezar pela Igreja

 (Revelado a um membro dos Discípulos do Corpo e Sangue de Cristo)

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. (João 1:1-5)

Oração do Anjo de Fátima: Santíssima Trindade- Pai, Filho, Espírito Santo- adoro-Vos profundamente e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido.

E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.

            · Credo

            · Pai Nosso

            · Ave Maria

            · Glória

Oração do Espírito Santo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da Terra!

Oremos: Ó Deus que instruístes os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação, por Cristo, Senhor Nosso. Amém!”

Oração Eucarística de Fátima: Ó Santíssima Trindade, eu Vos adoro. Meu Deus, meu Deus, eu Vos amo no Santíssimo Sacramento.

Primeiro Kowtow

Ofereça uma oração pessoal a Deus Pai, diga “Totus Tuus” (“Todo Seu”)

Oração do Perdão de Fátima: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. [Três vezes]

Oração Inspirada: Rogo-Vos, Senhor, pelo desenvolvimento, perseverança e santificação de todos os sacerdotes, religiosos e seminaristas.

            · Pai Nosso

            · Ave Maria [6 vezes]

            · Glória

Segundo Kowtow

Ofereça uma oração pessoal a Deus Pai, diga “Totus Tuus”

Oração do Perdão de Fátima: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. [Três vezes]

Oração Inspirada: Rogo-Vos, Senhor, pelo desenvolvimento, perseverança e santificação de todos os sacerdotes, religiosos e seminaristas.

            · Pai Nosso

            · Ave Maria [6 vezes]

            · Glória

Terceiro Kowtow

Ofereça uma oração pessoal a Deus Pai, diga “Totus Tuus”

Oração do Perdão de Fátima: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. [Três vezes]

Oração Inspirada: Rogo-Vos, Senhor, pelo desenvolvimento, perseverança e santificação de todos os sacerdotes, religiosos e seminaristas.

            · Pai Nosso

            · Ave Maria [6 vezes]

            · Glória

Quarto Kowtow

Ofereça uma oração pessoal a Deus Pai, diga “Totus Tuus”

Oração do Perdão de Fátima: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. [Três vezes]

Oração Inspirada: Rogo-Vos, Senhor, pelo desenvolvimento, perseverança e santificação de todos os sacerdotes, religiosos e seminaristas.

            · Pai Nosso

            · Ave Maria [6 vezes]

            · Glória

Quinto Kowtow

Ofereça uma oração pessoal a Deus Pai, diga “Totus Tuus”

Oração do Perdão de Fátima: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. [Três vezes]

Oração Inspirada: Rogo-Vos, Senhor, pelo desenvolvimento, perseverança e santificação de todos os sacerdotes, religiosos e seminaristas.

            · Pai Nosso

            · Ave Maria [6 vezes]

            · Glória

Sexta Kowtow

Ofereça uma oração pessoal a Deus Pai, diga “Totus Tuus”

Oração do Perdão de Fátima: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. [Três vezes]

Oração Inspirada: Rogo-Vos, Senhor, pelo desenvolvimento, perseverança e santificação de todos os sacerdotes, religiosos e seminaristas.

            · Pai Nosso

            · Ave Maria [6 vezes]

            · Glória

Conclusão

Oração do Sacrifício de Fátima: Ó Jesus, é por amor de Ti, em reparação pelas ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria, e pela conversão dos pobres pecadores.

Apocalipse 7:10, 12

Diga isso:

A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro!

Amém! Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder para o nosso Deus para todo o sempre! Amém.

Ore a São José, aos Arcanjos, Anjos da Guarda, Anjos e Santos por sua intercessão através dos Seis Kowtows.